|

തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്‌, വെയ്റ്റർ ( F& B SERVICE) എന്നീ വേക്കൻസിയിലേക്ക് നിയമനം

Share

തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലിലേക്ക്
ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്‌, വെയ്റ്റർ ( F& B SERVICE) എന്നീ വേക്കൻസിയിലേക്ക് നിയമനം

ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്‌
സാലറി : 12,200
ഭക്ഷണം, താമസം
കൂടാതെ , ESI, PF


വെയ്റ്റർ ( F& B SERVICE):
സാലറി : 13,200
ഭക്ഷണം, താമസം
കൂടാതെ , ESI, PF
Ph:9656587478(cv WATS app)
Last date of Application :20/09/2022


See also  Ellucian Recruitment 2022 | ReStart Consultant Openings in Bangalore

Similar Posts